NVL11708: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 64/2017/GCNTP-VSD ngày 19/06/2017 và cấp mã trái phiếu cho trái phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va
Trụ sở chính:
313B - 315 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
(08) 3915 3666
Fax:
(08) 3915 3888
Đã đăng ký trái phiếu và được cấp mã tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam kể từ ngày 19/06/2017.
Tên chứng khoán:
Trái phiếu NVLG022019
Mã chứng khoán:
NVL11708
Mã ISIN:
VN0NVL117083
Mệnh giá:
100,000 đồng
Loại chứng khoán:
Trái phiếu Doanh nghiệp
Số lượng chứng khoán đăng ký:
5,000,000 trái phiếu
Giá trị chứng khoán đăng ký:
500,000,000,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 20/06/2017,VSD nhận lưu ký số trái phiếu đăng ký trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: