079: Thông báo thay đổi Giám đốc của Công ty Cổ phần chứng khoán Maybank Kim Eng - Chi nhánh Chợ Lớn

Cập nhật Thứ tư, 19/09/2012

Ngày 18/09/2012, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 12/CV-MBKE ngày 13/09/2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) thông báo về thay đổi thành viên Ban giám đốc phụ trách hoạt động lưu ký của MBKE - Chi nhánh Chợ Lớn, theo đó MBKE bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng - Phó Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Chợ Lớn - MBKE kể từ ngày 29/08/2012 theo Quyết định 142/QĐ-KEVS của Tổng giám đốc MBKE, thay thế cho ông Nguyễn Minh Triết chấm dứt hợp đồng lao động theo Quyết định số 069/12/QĐTV-S-KEVS ngày 04/09/2012 của Tổng giám đốc MBKE.

Đồng thời MBKE đăng ký mẫu chữ ký cho ông Nguyễn Thanh Tùng phụ trách hoạt động lưu ký của Công ty