VPD: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPD từ thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc thực hiện chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VPD từ thị trường đăng ký giao dịch (UPCOM) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Trụ sở chính:
Tầng 2 – CT2 – 286 Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
Điện thoại:
(04) 2213 1580
Fax:
(04) 3552 7987
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam
Mã chứng khoán:
VPD
Mã ISIN:
VN000000VPD2
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn cũ:
UpCOM
Sàn mới:
HOSE
Ngày hiệu lực:
17/01/2018
- Tổng số chứng khoán đăng ký: 102.493.098 cổ phiếu
(Bằng chữ: Một trăm linh hai triệu bốn trăm chín mươi ba nghìn không trăm chín mươi tám cổ phiếu)
- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký: 1.024.930.980.000 đồng
(Bằng chữ: Một nghìn không trăm hai mươi tư tỷ chín trăm ba mươi triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng)
Kể từ ngày 17/01/2018, VSD sẽ chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký chứng khoán VPD từ thị trường đăng ký giao dịch (Upcom) tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh trên hệ thống của VSD.
Lý do chuyển: Công ty cổ phần phát triển Điện lực Việt Nam niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
  VSD thông báo để các Thành viên Lưu ký biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC