SMC: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ hai, 19/06/2017
Theo công văn số 723/TB-SGDHCM ngày 14/06/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết SMC, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu CTCP Đầu tư Thương mại SMC
Mã chứng khoán:
SMC
Mã ISIN:
VN000000SMC7
Ngày giao dịch chính thức :
25/04/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán SMC từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 25/04/2018 (Phát hành cổ phiếu riêng lẻ).
Chứng khoán hạn chế chuyển nhượng chỉ được phép giao dịch sau khi TCPH đăng ký điều chỉnh loại chứng khoán hạn chế chuyển nhượng với VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC