VHE: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 11/01/2019
Theo công văn số 23/TB-SGDHN ngày 07/01/2019 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết VHE, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán VHE từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam
Mã chứng khoán:
VHE
Mã ISIN:
VN000000VHE7
Ngày giao dịch chính thức :
14/01/2019
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC