GEG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 19/07/2017
Theo công văn số 915/TB-SGDHN ngày 17/07/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu GEG đăng ký giao dịch bổ sung, cụ thể:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Mã chứng khoán:
GEG
Mã ISIN:
VN000000GEG0
Ngày giao dịch chính thức :
21/07/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán GEG đăng ký giao dịch bổ sung từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) vào ngày 21/07/2017.(Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2017).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC