GEG: VSD thông báo ngày hạch toán tài khoản giao dịch chứng khoán
Cập nhật: Thứ ba, 21/11/2017
Theo công văn số 1494/TB-SGDHN ngày 16/11/2017 của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội về ngày giao dịch đầu tiên đối với cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch GEG, (Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên theo hợp đồng sáp nhập). Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đề nghị các Thành viên theo dõi, thực hiện hạch toán chứng khoán GEG từ tài khoản chứng khoán chờ giao dịch sang tài khoản chứng khoán giao dịch cho khách hàng (nếu có) như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Mã chứng khoán:
GEG
Mã ISIN:
VN000000GEG0
Ngày giao dịch đầu tiên :
24/11/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC