MBKE: Quyết định khiển trách đối với Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng
Cập nhật: Thứ năm, 10/05/2018
Ngày 10/5/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 51/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank Kim Eng do trong tháng 04/2018 đã có 6 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC