VDS: Quyết định khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect
Cập nhật: Thứ sáu, 10/08/2018
Ngày 10/08/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 96/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect do trong tháng 07/2018 đã có 04 lần sửa lỗi giao dịch chứng khoán thực hiện trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (Quyết định đính kèm).
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC