KIS: Quyết định khiển trách đối với Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam
Cập nhật: Thứ sáu, 10/08/2018
Ngày 10/08/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã có Quyết định số 97/QĐ-VSD về việc khiển trách Công ty cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam do có 03 tháng liên tiếp bị nhắc nhở bằng văn bản do không nộp đúng thời hạn thông báo xác nhận Danh sách người sở hữu thực hiện quyền (Quyết định đính kèm).
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC