TIC: Hủy chứng khoán đăng ký
Cập nhật: Thứ năm, 02/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức đăng ký như sau:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Số lượng hủy đăng ký:
24,656,988 cổ phiếu
Giá trị hủy đăng ký:
246,569,880,000 đồng
Lý do hủy đăng ký:
Cổ phiếu hết hiệu lực lưu hành do Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên hoán đổi cổ phiếu để sáp nhập vào Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Ngày hiệu lực hủy đăng ký:
08/11/2017
 Kể từ ngày 08/11/2017, mã chứng khoán TIC và mã ISIN VN000000TIC3 do VSD cấp sẽ hết hiệu lực lưu hành và VSD không thực hiện cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, thanh toán bù trừ cho cổ phiếu TIC nêu trên. VSD sẽ tự động rút toàn bộ chứng khoán TIC đã lưu ký tại ngày hiệu lực hủy đăng ký. Đề nghị các TVLK thực hiện hạch toán rút chứng khoán TIC đã lưu ký tương ứng trên tài khoản của nhà đầu tư và thông báo cho các nhà đầu tư liên quan.
VSD thông báo  để các Thành viên lưu ký biết và thực hiện. 
TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: