PDC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

Cập nhật Thứ tư, 12/02/2014
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
- Tổ chức đăng ký:Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
- Trụ sở chính:Số 2 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An
- Điện thoại:(038)3845527
- Fax:(038)3593479
- Tên chứng khoán:Cổ phiếu Công ty cổ phần Du lịch Dầu khí Phương Đông
- Mã chứng khoán:PDC
- Mã ISIN:VN000000PDC2
- Mệnh giá:10,000 đồng
- Sàn giao dịch:HNX
- Loại chứng khoán:Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: 24/02/2014

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 16/03/2014

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Phương Đông – 02 Trường Thi, Tp. Vinh, Nghệ An

- Nội dung họp:

+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014.

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013, kế hoạch hoạt động năm 2014;

+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2013, việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2014;

+ Phê duyệt thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2013 và phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2014;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

(Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại website www.phuongdongpv.com.vn trước ngày 01/03/2014).

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với Thành viên lưu ký/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán PDC lưu ký thực hiện quyền cho VSD (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời gian xác nhận: chậm nhất vào 15h00 ngày 26/02/2014.

Trường hợp Thành viên gửi Thông báo xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.