VCI: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 2
Cập nhật: Thứ sáu, 10/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2 số 129/2017/GCNCP-VSD-2 ngày 10/08/2018 do đăng ký chứng khoán bổ sung cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Trụ sở chính:
Tầng 15, Tháp Tài chính Bitexco, số 2 Hải Triều, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
0283 914 3588
Fax:
0283 914 4531
Vốn điều lệ:
1,629,998,900,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 10/08/2018
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt
Mã chứng khoán:
VCI
Mã ISIN:
VN000000VCI9
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
41,999,890 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
419,998,900,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
161,999,890 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
1,619,998,900,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 14/08/2018, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: