GVR: Cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán
Cập nhật: Thứ tư, 12/09/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 77/2018/GCNCP-VSD ngày 11/09/2018 cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần như sau:
-     Tổ chức đăng ký: Tập  đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần
-     Tên tiếng Anh: Viet Nam Rubber Group –  Joint Stock Company
-     Trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố  Hồ Chí Minh
-     Điện thoại: 028 39325234                    Fax: 028 39327341
-     Vốn điều lệ: 40.000.000.000.000 đồng
-     Tên chứng khoán: Cổ  phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần
-     Mã chứng khoán: GVR
-     Mã ISIN: VN000000GVR1
-     Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
-     Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ  thông
-      Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký: 4.000.000.000 cổ phiếu (Bốn tỷ cổ phiếu), trong đó:
+ Số lượng cổ  phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 99.140.960 cổ phiếu
+ Số lượng cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung: 3.900.859.040 cổ phiếu
-     Tổng giá trị cổ phiếu đăng ký: 40.000.000.000.000 đồng (Bốn mươi nghìn tỷ đồng), trong đó:
+ Giá trị  cổ phiếu trúng đấu giá đã đăng ký: 991.409.600.000 đồng
+ Giá trị  cổ phiếu phát hành cho các đối tượng khác  đăng ký bổ sung: 39.008.590.400.000 đồng
-     Hình thức đăng ký: Ghi sổ
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam nhận lưu ký số cổ phiếu GVR phát hành cho các đối tượng khác đăng ký bổ sung nêu trên từ ngày 13/09/2018
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: