TIC:Cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung lần thứ 1
Cập nhật: Thứ sáu, 22/10/2010
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần thứ 1 số 77/2009/GCNCP-VSD-1 ngày 22/10/2010 cho tổ chức đăng ký chứng khoán như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 2222170
Fax:
059 3748113
Vốn điều lệ:
246,569,880,000 đồng
Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại VSD kể từ ngày 22/10/2010
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Sàn giao dịch:
HOSE
Mệnh giá:
10,000 đồng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Số lượng chứng khoán bổ sung:
8,074,388 cổ phiếu
Giá trị chứng khoán bổ sung:
80,743,880,000 đồng
Tổng số lượng chứng khoán:
24,656,988 cổ phiếu
Tổng giá trị chứng khoán:
246,569,880,000 đồng
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Bắt đầu từ ngày 26/10/2010, VSD nhận lưu ký số chứng khoán đăng ký bổ sung trên.

Công ty có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán và các quy định khác của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

TIN LIÊN QUAN:
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC: