INN: Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 10/08/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
Mã chứng khoán:
INN
Mã ISIN:
VN000000INN3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/08/2018
Lý do và mục đích:  Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền; Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và Thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Nội dung cụ thể:
1. Trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 31/08/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, địa chỉ: Lô 3 - CN3 - Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội bắt đầu từ ngày 31/8/2018. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
2. Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 03 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối tiếp cho Công đoàn Công ty.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25 cổ phiếu, như vậy, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới tương ứng là: 25 x 3/10 = 7,5 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số cổ phiếu Cổ đông A nhận được là 7 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được Hội đồng quản trị cộng dồn và phân phối tiếp cho Công đoàn Công ty.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, địa chỉ: Lô 3 - CN3 - Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội. Khi đến mang theo Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu, Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
3. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:
- Mã quyền mua: MIRINN181
- Mã ISIN quyền mua: VNMIRINN1813
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 29/08/2018 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 24/09/2018)
- Số lượng chứng khoán dự  kiến phát hành: 3.240.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 10.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10 quyền được mua 03 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu không đặt mua hết: Đối với toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu do các cổ đông không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện một phần quyền mua (nếu có) sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
+ Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 25 cổ phiếu, như vậy, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là: 25 : 10 x 3 = 7,5 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được mua là 7 cổ phiếu mới và 0,5 cổ phiếu lẻ sẽ được HĐQT phân phối cho những đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Số cổ phiếu này bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
+ Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 11/09/2018.
+ Quyền mua được chuyển nhượng một lần.
- Quy định về chứng khoán  đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 19/09/2018.
+ Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp, địa chỉ: Lô 3 - CN3 - Khu Công Nghiệp Ngọc Hồi - xã Ngọc Hồi - huyện Thanh Trì - thành phố Hà Nội.
- Thông tin về tài khoản phong tỏa  đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp
+ Số TK: 1503 201 029 004
+ Nơi mở TK: Agribank, Chi nhánh Hà Nội
Lịch trình TVLK làm các thủ tục thực hiện quyền mua với VSD theo thông tin đính kèm
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 24/08/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

LỊCH TRÌNH THỰC HIỆN QUYỀN MUA MÃ CHỨNG KHOÁN INN

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu CTCP Bao bì và In Nông nghiệp

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/08/2018

- Thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) xác nhận Danh sách người sở hữu chứng khoán  được hưởng quyền mua cổ phiếu: Chậm nhất vào 11h30 ngày 24/08/2018

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 11/09/2018

- Thời gian đăng ký và đặt mua cổ phiếu: Từ ngày 29/08/2018 đến ngày 19/09/2018

- Thời hạn TVLK nộp Danh sách đặt mua cổ phiếu và chuyển tiền đặt mua cổ  phiếu cho VSD: 21/09/2018.

- Tài khoản VSD nhận tiền đặt mua:

+ Số hiệu tài khoản: 122.10.00.0173177

+ Tên tài khoản: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

+ Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - chi nhánh Hà Thành

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC