SHX: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
Cập nhật: Thứ sáu, 12/10/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Sài Gòn Hỏa xa
Mã chứng khoán:
SHX
Mã ISIN:
VN000000SHX3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
12/11/2018
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2018
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1  (1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: 27/11/2018
- Địa điểm thực hiện:  Khách sạn Liberty Sài Gòn Parkview, 265 Phạm Ngũ Lão, Phường Phạm Ngũ Lão, Q1, TP.Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
·     Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
·     Xem xét, giải quyết nội dung cổ đông Nguyễn Bá Linh yêu cầu theo văn bản ngày 12/09/2018 về việc triệu tập họp Đại hội cổ đông bất thường.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 14/11/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC