TIC:Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013, Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt
Cập nhật: Thứ năm, 07/03/2013
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 2222170
Fax:
059 3748113
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
19/03/2013

Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 18/04/2013

- Địa điểm thực hiện : Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, Tp. Pleiku, Gia Lai.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo kết qủa hoạt động SXKD năm 2012 và kế hoạch SXKD năm 2013;

+ Báo cáo của HĐQT năm 2012;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS;

+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông …

2. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Thời gian thực hiện : 24/04/2013

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký : Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/04/2013 và xuất trình CMND.

Đề nghị các Thành viên đối chiếu và gửi Thông báo xác nhận dưới dạng chứng từ điện tử qua cổng giao tiếp điện tử của VSD đối với TVLK/qua email vào địa chỉ thongbaoxacnhan@vsd.vn đối với Thành viên mở tài khoản trực tiếp xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận đối với thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TIC lưu ký thực hiện quyền cho VSD. (Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, Thành viên phải gửi thêm cho VSD văn bản thông báo trong đó nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch số liệu để phối hợp điều chỉnh).

Thời hạn xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 21/03/2013 

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC