TIC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010
Cập nhật: Thứ sáu, 21/05/2010
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt nam (VSD) xin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 2222170
Fax:
059 3748113
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
21/05/2010
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết - Thời gian thực hiện: Ngày 18/06/2010 - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường tầng 6, Công ty Điện Gia Lai - 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai. - Nội dung: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010; Báo cáo của Ban kiểm soát; Quy chế quản trị Công ty; Sửa đổi điều lệ; Bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2010-2015. VSD tạm ngừng nhận lưu ký chứng khoán TIC ngày 20/05, 21/05 và 24/05/2010.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC