CAP: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
Cập nhật: Thứ sáu, 08/01/2016
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái
Mã chứng khoán:
CAP
Mã ISIN:
VN000000CAP8
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
02/03/2016
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu  – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự  kiến ngày 01/04/2016
- Địa điểm thực hiện: Tại Nhà nghỉ  điều dưỡng cán bộ tỉnh Yên Bái (đối diện trụ  sở chính Công ty)
- Nội dung họp: Phê duyệt các báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát về tình hình thực hiện năm 2015. Thông qua một số nội dung chương trình hoạt động năm 2016.
   Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 04/03/2016
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ  coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và  đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC