VC7: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 11/01/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Xây dựng Số 7
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng Số 7
Mã chứng khoán:
VC7
Mã ISIN:
VN000000VC70
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
25/01/2017
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội  đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 21/03/2017 (ngày chính thức ghi trong thư mời)
- Địa điểm thực hiện: Tầng 3, tòa Vinaconex 7, số 61 đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung họp:
+ Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016, dự kiến kế hoạch SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016.
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012-2017.
+ Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2012-2017.
+ Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017.
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2016.
+ Kết quả phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016 và phương án phân phối thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022.
+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
+ Các vấn đề có liên quan khác.
Đề nghị Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 03/02/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC