TIC: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Thứ năm, 02/03/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
15/03/2017
- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- Tỷ lệ thực hiện: 1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 12/04/2017
- Địa điểm thực hiện: Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai.
- Nội dung họp:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
+ Báo cáo về kết quả hoạt  động năm 2016, KH năm 2017 của Ban điều hành;
+ Tờ trình về việc thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2016;
+ Tờ trình về việc thông qua Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2016;
+ Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
+ Tờ trình về việc thông qua Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2017;
+ Tờ trình về việc thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
+ Tờ trình về việc thông qua một số giao dịch đối với người có liên quan (là tổ chức/pháp nhân);
+ Tờ trình về việc thông qua phương án sáp nhập TIC vào GEC;
+ Tờ trình thông qua việc từ  nhiệm TV BKS và giới thiệu danh sách ứng cử viên BKS mới nhiệm kỳ 2015 – 2020;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 17/03/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC