TIC: Hoán đổi cổ phiếu TIC sang cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEG)
Cập nhật: Thứ hai, 02/10/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
13/10/2017
Lý do và mục đích: Hoán đổi cổ phiếu TIC sang cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai (GEG).
Nội dung cụ thể:
- Số lượng cổ phiếu hoán đổi: 7.702.951 cổ phiếu (không bao gồm cổ phiếu quỹ và cổ đông CTCP Điện Gia Lai).
- Tỷ lệ hoán đổi : 1:1 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, người sở hữu 1 cổ phiếu TIC nhận được 1 cổ phiếu CTCP Điện Gia Lai GEG)
- Ngày hủy niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) : 12/10/2017
- Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE): 11/10/2017
- Bắt đầu từ ngày 13/10/2017 cổ phiếu TIC không còn giá trị giao dịch mua bán và chuyển nhượng trên thị trường.
- Đối với các cổ  đông sở hữu cổ phiếu TIC đang bị hạn chế  chuyển nhượng, sau khi hoán đổi sang cổ phiếu GEG cũng sẽ tiếp tục hạn chế chuyển nhượng số lượng cổ phiếu đó theo thời hạn được quy định giống như đối với cổ phiếu TIC mà cổ đông đó đang nắm giữ.
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục hoán đổi cổ phiếu tại Trụ sở CTCP Điện Gia Lai, địa chỉ : 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai (mang theo giấy Chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận Sở hữu cổ phần CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên).
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 15h ngày 17/10/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC