UPH: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Cập nhật: Thứ ba, 14/11/2017
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau :
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Dược phẩm TW 25
Mã chứng khoán:
UPH
Mã ISIN:
VN000000UPH5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
27/11/2017
Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
-     Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
-     Thời gian thực hiện: 20/12/2017.
-     Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Dược TW25, Số 448B Nguyễn Tất Thành, P18, Q4, TP.Hồ Chí Minh
-     Nội dung lấy ý kiến:
     Thông qua phương án đầu tư nhà máy dược phẩm Công ty cổ phần Dược phẩm TW25 tại Bình Dương theo tiêu chuẩn WHO-PICs;
     Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính Công ty;
     Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Đề nghị các TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh).
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 29/11/2017
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên lưu ký là chính xác và đã được Thành viên lưu ký xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên lưu ký sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC