TPB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong
Mã chứng khoán:
TPB
Mã ISIN:
VN000000TPB0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/01/2018
- Lý do và mục đích: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
+ Đối với cổ phiếu ưu đãi cổ tức: 01 cổ phiếu – 0 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến:  Từ ngày 22/01/2018 đến ngày 03/02/2018
- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà TPBank, số 57 phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội.
- Nội dung: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn, quyết  định tỷ lệ giới hạn sở hữu cổ phần tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại TPBank theo quy định của pháp luật.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 24/01/2018
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các  tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC