GEG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Cập nhật: Thứ tư, 07/02/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai
Mã chứng khoán:
GEG
Mã ISIN:
VN000000GEG0
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
UpCOM
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
21/02/2018
 Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
-  Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: 20/03/2018
- Địa điểm thực hiện: Hội trường (lầu 6) Công ty cổ phần  Điện Gia Lai, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, thành phố Pleiku, Gia Lai
-  Nội dung họp dự kiến:
+ Báo cáo về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018,
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị  trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trong năm 2018;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát và thẩm tra tài chính năm 2017;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
+ Tờ trình thông qua Phương thức và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017;
+ Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018;
+ Tờ trình về việc thông qua Ủy quyền cho Hội  đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
+ Tờ trình về việc thông qua Thù lao Hội  đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  đồng cổ đông.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý  đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 23/02/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC