VGP: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Cập nhật: Thứ năm, 17/05/2018
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
CTCP Cảng Rau Quả
Tên chứng khoán
Cổ phiếu CTCP Cảng Rau Quả
Mã chứng khoán:
VGP
Mã ISIN:
VN000000VGP5
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HNX
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
05/06/2018
Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018
Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19/06/2018 (nếu có thay đổi sẽ thông báo sau).
Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty tại Số 01 Nguyễn Văn Quỳ, P.Phú Thuận, Q.7, Tp.HCM.
Nội dung họp:
* Báo cáo kết quả kinh doanh 2017, phân phối lợi nhuận và trích qũy 2017.
* Kế hoạch kinh doanh 2018.
* Báo cáo kiểm toán năm 2017.
* Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017.
* Những nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội.
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 07/06/2018.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC