SGB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:
Tên tổ chức phát hành:
Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương
Mã chứng khoán:
SGB
Mã ISIN:
VN000000SGB1
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
Đại chúng chưa niêm yết
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
22/02/2019
Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1(1cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện:
+ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên: dự kiến trong tháng 4 năm 2019
+ Đề cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024: Hội đồng quản trị dự kiến thông báo để cổ đông thực hiện quyền đề cử nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 vào cuối tháng 2 – đầu tháng 3 năm 2019
  - Địa điểm thực hiện: dự kiến tổ chức tại Trung tâm Hội nghị 272, Số 272 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Nội dung cuộc họp:
+ Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2018
+ Kế hoạch kinh doanh năm 2019
+ Báo cáo tình hình hoạt động 2018 và phương hướng hoạt động 2019 của HĐQT
+ Báo cáo hoạt động của các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm 2018.
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018
+ Báo cáo kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương năm 2018 của Công ty kiểm toán, Thư quản lý
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2018
+ Bầu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024
+ Một số nội dung khác (nếu có)
Đề nghị TVLK đối chiếu thông tin người sở hữu chứng khoán trong Danh sách do VSD lập và gửi dưới dạng chứng từ điện tử với thông tin do TVLK đang quản lý đồng thời gửi cho VSD Thông báo xác nhận (Mẫu 03/THQ) dưới dạng chứng từ điện tử để xác nhận chấp thuận hoặc không chấp thuận các thông tin trong Danh sách (Đối với các TVLK chưa hoàn tất việc kết nối hoặc bị ngắt kết nối cổng giao tiếp điện tử/cổng giao tiếp trực tuyến với VSD, đề nghị gửi Thông báo xác nhận qua email có gắn chữ ký số vào địa chỉ email thongbaoxacnhan@vsd.vn của VSD). Trường hợp không chấp thuận do có sai sót hoặc sai lệch số liệu, TVLK phải gửi thêm văn bản cho VSD nêu rõ các thông tin sai sót hoặc sai lệch và phối hợp với VSD điều chỉnh.
Thời hạn gửi Thông báo xác nhận: Chậm nhất vào 11h30 ngày 26/02/2019.
Trường hợp TVLK gửi Thông báo xác nhận chậm so với thời gian quy định nêu trên, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho TVLK là chính xác và đã được TVLK xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, TVLK sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.
Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC