TIC:Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012
Cập nhật: Thứ tư, 29/02/2012
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – CN.TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau
Tên tổ chức phát hành:
Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Trụ sở chính:
114 Trường Chinh, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại:
059 2222170
Fax:
059 3748113
Tên chứng khoán
Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Tây Nguyên
Mã chứng khoán:
TIC
Mã ISIN:
VN000000TIC3
Mệnh giá:
10,000 đồng
Sàn giao dịch:
HOSE
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Ngày đăng ký cuối cùng:
12/03/2012

- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện : 11/04/2012

- Địa điểm thực hiện : Hội trường lầu 6, CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên, 114 Trường Chinh, phường Phù Đổng, Tp. Pleiku, Gia Lai.

- Nội dung họp :

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

+ Báo cáo kết qủa kinh doanh năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2011;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC của năm 2012;

+ Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS;

+ Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

Đề nghị các Thành viên lưu ký (TVLK) đối chiếu và gửi văn bản xác nhận tính chính xác về thông tin người sở hữu trong Danh sách người sở hữu chứng khoán TIC lưu ký thực hiện quyền cho CNVSD.

Hình thức xác nhận : Gửi bản gốc văn bản xác nhận

(Đối với các TVLK ở xa có thể gửi bản fax trước và gửi bản gốc sau. Trong trường hợp này, TVLK phải có văn bản đăng ký số fax với CNVSD và trên văn bản xác nhận bản fax phải có hiện số fax và ngày giờ fax)

Thời hạn gửi văn bản xác nhận : Chậm nhất vào ngày 14/03/2012

Trường hợp Thành viên gửi văn bản xác nhận chậm so với quy định, VSD sẽ coi danh sách do VSD cung cấp cho Thành viên là chính xác và đã được Thành viên xác nhận. Trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc gây thiệt hại cho người sở hữu, Thành viên sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các tranh chấp hoặc thiệt hại phát sinh cho người sở hữu.

Đề nghị các TVLK thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán TIC tại TVLK chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC