Ban hành Quyết định sửa đổi quy chế Thành viên lưu ký của VSD
Cập nhật: Thứ sáu, 29/12/2017
Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ngày 29/12/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) đã ban hành Quyết định số 237/QĐ-VSD sửa đổi Quy chế Thành viên lưu ký ban hành theo Quyết định số 25/QĐ-VSD ngày 13/03/2015 của VSD.
Quyết định được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VSD (www.vsd.vn – Mục văn bản pháp lý).
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >