Lấy ý kiến dự thảo các Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh và Quy chế thành viên bù trừ.
Cập nhật: Thứ sáu, 06/04/2018
VSD thực hiện lấy ý kiến của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà  Nội và các Thành viên bù trừ về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quy chế ký quỹ, bù trừ thanh toán chứng khoán phái sinh và Quy chế thành viên bù trừ.
Công văn lấy ý kiến và các dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung đính kèm
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >