THÔNG BÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Cập nhật: Thứ tư, 04/04/2018
- Bên mời thầu: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
- Tên gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.
- Tên dự án: Cung cấp dịch vụ bảo trì hệ thống bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
- Giá gói thầu: 15.500.000.000 đồng (Mười lăm tỷ năm trăm triệu đồng).
- Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT.
- Giá trúng thầu: 15.386.000.000 đồng (Mười lăm tỷ ba trăm tám mươi sáu triệu đồng).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 365 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.
- Văn bản phê duyệt: Quyết định số 42/QĐ-VSD ngày 29/3/2018 do Tổng Giám đốc VSD ký.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >