Lấy ý kiến Tài liệu đặc tả giao thức kết nối của hệ thống Đăng ký, Lưu ký và Bù trừ Thanh toán Chứng khoán của VSD trong khuôn khổ dự án "Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao Hệ thống Công nghệ Thông tin"
Cập nhật: Thứ sáu, 18/05/2018
VSD thực hiện lấy ý kiến của Thành viên về Tài liệu đặc tả giao thức kết nối của hệ thống Đăng ký, Lưu ký và Bù trừ Thanh toán Chứng khoán của VSD trong khuôn khổ dự án "Thiết kế, giải pháp, cung cấp lắp đặt và chuyển giao Hệ thống Công nghệ thông tin" do Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM làm chủ đầu tư (Tài liệu đính kèm).
Đề nghị Thành viên đóng góp ý kiến và gửi phản hồi bằng văn bản cho VSD trước 17h ngày 07/06/2018
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >