Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 11/07/2018 để hỗ trợ thanh toán giao dịch.
Cập nhật: Thứ năm, 12/07/2018
Ngày 11/07/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
- Tên Thành viên lưu ký: Ngân hàng TNHH một thành viên Shinhan Việt Nam
- Mã chứng khoán vay: FPT
- Số lượng chứng khoán vay: 41.250
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >