Thông tin về việc áp dụng cơ chế vay chứng khoán ngày 11/01/2018 để hỗ trợ thanh toán giao dịch.
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Ngày 11/01/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã áp dụng cơ chế vay chứng khoán do sửa lỗi sau giao dịch dẫn đến tạm thời thiếu chứng khoán để thanh toán, chi tiết:
 

n TVLK vay

 chứng khoán vay

Số lượng chứng khoán vay

ng ty cổ phần Chứng khoán Alpha

BHN

1.000

PVD

2.000

TCH

30.000

SBT

5.100

HHS

18.000

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • >