DLG: Thay đổi ngày hiệu lực hủy mã quyền mua
Cập nhật: Thứ tư, 11/01/2017
Căn cứ Thông báo số 1116/TB-CNVSD ngày 04/11/2016 và công văn số 02/TB-ĐLGL ngày 04/01/2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo việc thay đổi ngày hiệu lực hủy mã quyền mua của chứng khoán DLG như sau:
- Thông tin đã thông báo tại công văn số 1116/TB-CNVSD ngày 04/11/2016 của CNVSD:
Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 10/01/2017.
- Thông tin điều chỉnh:
Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 13/02/2017.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • >
TIN KHÁC