MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ tư, 01/11/2017
Căn cứ công văn số 7095/UBCK-PTTT ngày 23/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu

Số  lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu 

1

MEKONG ENTERPRISE FUND II,LTD

ELEPHAS GLOBAL OPPORTUNITY MASTER FUND

         1.000.000

2

KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED

500.000

 

Tổng

 

1.500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31/10/2017
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC