MWG: Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 03/11/2017
Căn cứ công văn số 7406 và 7417/UBCK-PTTT ngày 31/10/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
 
STT Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền sở hữu Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu
1 Mekong Enterprise Fund II, LTD Deutsche Bank AG London 1.000.000
2 The Ton Poh Fund 500.000
  Tổng   1.500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 02/11/2017.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC