MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 12/01/2018
Căn cứ công văn số 68/UBCK-PTTT ngày 04/01/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:

STT

Bên chuyển quyền sở hữu

Bên nhận chuyển quyền sở hữu 

Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở  hữu 

1

DEMPSEY HILL ASIA FUND

MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC - FRONTIER EMERGING MARKETS PORTFOLIO

                          234.240

2

MORGAN STANLEY GALAXY FUND

235470

3

MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS

                            30.290

 

Tổng

 

500.000

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 12/01/2018

TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC