MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ năm, 12/07/2018
Căn cứ công văn số 4080/UBCK-PTTT ngày 02/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền sở hữu  Số lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu
1 Dempsey Hill Asia Fund Aberdeen New Dawn Investment Trust PLC 250.000
  Tổng   250.000
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 11/07/2018
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC