MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 03/08/2018
Căn cứ công văn số 4528/UBCK-PTTT ngày 24/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền sở hữu  Số  lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu
1 DC Developing Markets Strategies Public Limited Company SR Global Fund L.P. - Frontier Fortfolio 300.000
  Tổng   300.000
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 03/08/2018.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC