MWG: Chuyển quyền sở hữu cổ phiếu
Cập nhật: Thứ sáu, 03/08/2018
Căn cứ công văn số 4496/UBCK-PTTT ngày 23/07/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MWG, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MWG như sau:
STT Bên chuyển quyền sở hữu Bên nhận chuyển quyền sở hữu  Số  lượng cổ phiếu MWG chuyển quyền sở hữu
1 Buma-Universal-Fonds I KT Zmico Securities Company Limited 37.300
2 The Genesis Emerging Markets Investment Company 235.580
3 Genesis Emerging Markets, L.P. 29.030
4 State Teachers Retirement System Of Ohio 2.710
5 Oregon Public Employees Retirement System 5.670
  Tổng   310.290
Ngày hiệu lực chuyển quyền: 03/08/2018.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC