MBB: Chuyển quyền sở hữu chứng khoán
Cập nhật: Thứ sáu, 01/02/2019

Căn cứ công văn số 591/UBCK-PTTT ngày 23/01/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và hồ sơ chuyển quyền sở hữu chứng khoán MBB, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam thông báo đã thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MBB như sau:

STT

Họ và tên bên CQSH

Họ tên bên nhận CQSH

Mã Chứng khoán

Số lượng chứng khoán

Sàn giao dịch: HOSE

1

Vietnam Equity Holding

Vietnam Co – Investment Fund

MBB

   1.100.000

 

Vietnam Equity Holding

Hanoi Investments Hoidings Limited

1.761.707

 

Vietnam Equity Holding

Aquila Spc Ltd

     150.000

 

Tổng cộng

3.011.707

Ngày hiệu lực chuyển quyền: 31/01/2019

TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • >
TIN KHÁC