DNG: Hủy ngày ĐKCC chốt danh sách ĐHCĐ bất thường năm 2018
Cập nhật: Thứ sáu, 10/08/2018
Ngày 09/08/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) nhận được công văn số 39/CV-HĐQT ngày 08/08/2018 của Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng (DNG) về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để Đại hội cổ đông bất thường năm 2018. VSD thông báo như sau:
 DNG hủy thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2018 tại ngày đăng ký cuối cùng 14/08/2018 (đã được VSD thông báo tại Thông báo số 2426/TB-VSD ngày 26/07/2018).
Lý do hủy: Trong quá trình thực hiện Công ty chưa chuẩn bị được hồ sơ đầy đủ hợp lệ.
VSD thông báo để các Thành viên lưu ký biết và thông báo cho nhà đầu tư lưu ký cổ phiếu DNG tại Thành viên.
 
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC