PDV: Bổ sung thông tin thực hiện quyền (Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2018)
Cập nhật: Thứ sáu, 09/11/2018
Tiếp theo thông báo số 1365/TB-CNVSD ngày 08/11/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo bổ sung thông tin chốt thực hiện quyền của Công ty Cổ phần Vận tải Dầu Phương Đông Việt (ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2018) như sau:
*Thông tin bổ sung:
-     Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 21/11/2018
-     Ngày hiệu lực hủy mã quyền mua: 21/12/2018
Các nội dung khác tại Thông báo số 1365/TB-CNVSD ngày 08/11/2018 của CNVSD không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý Sở và các Thành viên biết.
TIN LIÊN QUAN
TIN KHÁC