PVE: Thay đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016
Cập nhật: Thứ năm, 12/07/2018
Căn cứ thông báo số: 703/TKDK-TCKT ngày 12/07/2018 của Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - CTCP V/v thay đổi ngày chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam – Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh (CNVSD) thông báo như sau:
Thông tin trước khi thay đổi
Thời gian thực hiện: 13/07/2018
Thông tin sau khi thay đổi (thay đổi lần 2)
Thời gian thực hiện: 15/10/2018
Lý do thay đổi: Nguồn tài chính thu về bị trễ
Mọi thông tin khác ngoài nội dung nêu trên tại Thông báo số: 677/TB-CNVSD ngày 23/04/2018 của CNVSD không thay đổi.
Đề nghị các Thành viên thông báo đầy đủ, chi tiết nội dung của thông báo này đến từng nhà đầu tư lưu ký chứng khoán nêu trên tại Thành viên chậm nhất trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên thông báo của VSD.
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC