TS4: Thay đổi ngày thanh toán cổ tức
Cập nhật: Thứ năm, 11/10/2018
Căn cứ công văn số 14/TB-TS4 ngày 08/10/2018 của Công ty Cổ phần Thủy sản số 4 và tiếp theo các văn bản số 4904/CNVSD-ĐK ngày 16/07/2018, số 7349/CNVSD-ĐK ngày 21/09/2017, số 82/TB-CNVSD ngày 09/02/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh (CNVSD), CNVSD thông báo việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền (ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2017) như sau:
Thông tin đã thông báo tại văn bản số 4904/CNVSD-ĐK ngày 16/07/2018 của CNVSD:
- Ngày thanh toán cổ tức: ngày 19/10/2018
Thông tin thay đổi:
- Ngày thanh toán cổ tức: ngày 31/12/2018
* Lý do điều chỉnh: Do Công ty chưa sắp xếp được nguồn tài chính đủ để trả cổ tức.
Các nội dung khác tại văn bản số 82/TB-CNVSD ngày 09/02/2017 của CNVSD không thay đổi.
CNVSD thông báo để Quý Sở  và các Thành viên biết.
 
 
TIN LIÊN QUAN
  • 1
  • 2
  • >
TIN KHÁC