Thông báo về tình hình quản lý sử dụng Quỹ bù trừ tháng 04/2018
Cập nhật: Thứ tư, 02/05/2018
-     Ngày 02/5/2018, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) gửi các Thành viên bù trừ Thông báo số 55/TB-TTBT về việc đóng góp Quỹ bù trừ (bao gồm thông tin phân bổ lãi tiền gửi) tháng 04/2018. VSD thông báo để các Thành viên bù trừ theo dõi và thực hiện.
-     Trong tháng 04/2018, không phát sinh trường hợp sử dụng Quỹ bù trừ để hỗ trợ thành viên bù trừ mất khả năng thanh toán.
TIN LIÊN QUAN:
TIN KHÁC: