ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ

Đối tượng đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD):
Các loại chứng khoán sau phải thực hiện đăng ký tại VSD:
- Chứng khoán của các công ty đại chúng, tổ chức niêm yết
- Trái phiếu chính phủ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán
- Trái phiếu của các tổ chức kinh tế, của chính quyền địa phương niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán
- Chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán
- Các loại chứng khoán khác phải đăng ký tại VSD trên cơ sở thoả thuận giữa VSD và tổ chức phát hành.
Thông tin đăng ký chứng khoán tại VSD:
Tổ chức phát hành thực hiện đăng ký các thông tin sau về chứng khoán tại VSD:
- Thông tin về tổ chức phát hành chứng khoán.
- Thông tin về chứng khoán phát hành.
- Thông tin về danh sách người sở hữu chứng khoán.
Nguyên tắc quản lý thông tin chứng khoán tại VSD:
Chứng khoán đăng ký tại VSD theo hình thức chứng khoán ghi sổ. Đối với chứng chỉ chứng khoán đã phát hành, tổ chức phát hành phải chuyển đổi sang chứng khoán ghi sổ khi đăng ký chứng khoán với VSD.
Chứng khoán đăng ký tại VSD phải có mệnh giá theo quy định giao dịch của các Sở Giao dịch Chứng khoán đối với từng loại chứng khoán. Trường hợp khác mệnh giá, khi đăng ký chứng khoán với VSD, tổ chức phát hành phải chuyển đổi sang mệnh giá phù hợp với mệnh giá giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán.
VSD quản lý tập trung các thông tin về chứng khoán đăng ký hoặc có thể uỷ quyền bằng hợp đồng cho thành viên lưu ký thay mặt VSD quản lý.
Mọi thay đổi liên quan đến thông tin chứng khoán đã đăng ký tại VSD phải được thực hiện theo các quy định về quản lý thông tin của VSD.
Tổ chức phát hành phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ và kịp thời của các thông tin chứng khoán đăng ký với VSD.
Huỷ bỏ đăng ký chứng khoán
- Việc huỷ bỏ đăng ký đối với chứng khoán tại VSD được áp dụng trong các trường hợp sau:
- Chứng khoán đăng ký hết hiệu lực lưu hành.
- Chứng khoán của các công ty đại chúng đã đăng ký tại VSD nhưng không còn đáp ứng điều kiện là công ty đại chúng và có yêu cầu huỷ đăng ký.
- Tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng tự nguyện huỷ đăng ký chứng khoán.
(Quy chế hoạt động đăng ký chứng khoán tham khảo tại Mục Văn bản pháp lý).