BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng SỐ LƯỢNG MÃ CẤP TRONG KỲ SỐ LƯỢNG MÃ HỦY TRONG KỲ SỐ LŨY KẾ
Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng
07/2017 192 40 232 1 5 6 18331 3387 21718
06/2017 229 38 267 1 4 5 18140 3352 21492
05/2017 198 34 232 0 5 5 17912 3318 21230
04/2017 163 43 206 0 1 1 17714 3289 21003
03/2017 188 40 228 1 1 2 17551 3247 20798
02/2017 156 44 200 0 0 0 17364 3208 20572
01/2017 101 12 113 0 0 0 17208 3164 20372