BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng SỐ LƯỢNG MÃ CẤP TRONG KỲ SỐ LƯỢNG MÃ HỦY TRONG KỲ SỐ LŨY KẾ
Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng Cá nhân Tổ chức Tổng
02/2018 421 30 451 0 1 1 20.976 3.636 24.612
01/2018 601 58 659 2 1 3 20.555 3.607 24.162